BRİKA Sürdürülebilirlik Çerez Bilgilendirme Metni

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Ömer Avni Mah. İnebolu Sk. No:43/3 Beyoğlu/İstanbul” adresinde mukim BRİKA YAPI MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. (VKN: 1870648230) (“BRİKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla web sitemizden doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla işlenen ad, soy ad, e-posta adresi tipindeki kimlik ve iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz;

 • Şikâyet, öneri veya her türlü taleplerinizin karşılanması,
 • Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanunun 5/2/f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak ve Kanun’un 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili hizmet sağlayıcı iş ortaklarına ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak, bundan başka üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Şirket tarafından işlenmektedir.

Dilediğiniz zaman BRİKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://www.brikasurdurulebilirlik.com/ adresinden Şirket’e ulaşıp temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Ömer Avni Mah. İnebolu Sk. No:43/3 Beyoğlu/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@brikasurdurulebilirlik.com iletebilirsiniz. BRİKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

BRİKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sizlere destek olmak için varız
X